1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Cübbeli Ahmet Hoca: Öcalan Papaya mektup yazdı!
Cübbeli Ahmet Hoca: Öcalan Papaya mektup yazdı!

Cübbeli Ahmet Hoca: Öcalan Papaya mektup yazdı!

'Bun­lar Al­la­h’­a inan­ma­yan, Müs­lü­man­la­rı kat­le­den, ko­mü­nis­t, Mark­sist adam­lar'

A+A-

Kamuyounda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Abdullah Öcalan’ın Papa’ya “Ben Hris­ti­yan ol­mak is­ti­yo­rum. Si­zin di­ni­niz çok gü­ze­l” diye mektup yazdığını öne sürdü. PKK için “Bun­lar Al­la­h’­a inan­ma­yan, mil­le­tin ka­fa­sı­na kur­şun sı­kan, Müs­lü­man­la­rı kat­le­den, ko­mü­nis­t, Mark­sist adam­lar” tabirini kullanan Cübbeli Ahmet Hoca, “Bun­la­rın ba­şı, İm­ra­lı Pa­pa­’ya mek­tup yaz­dı. Pa­pa­’ya “Ben Hris­ti­yan ol­mak is­ti­yo­rum. Si­zin di­ni­niz çok gü­ze­l” de­di. Bel­ge­si var. Böy­le in­san­la­ra, Müs­lü­man­lık­la zer­re ka­dar ala­ka­sı ol­ma­yan in­san­la­ra ‘Müs­lü­ma­nı­m’ di­yen ha­cı-ho­ca­lar des­tek ve­ri­yor” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Vahdet gazetesinde “PKK'yı DHKP-C destekliyor” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Vatanı böldürmeyeceğiz

Yunanistan’da hala bu ‘DHKahPeCe’nin kampları var. PKK’nın kampları da Yunanistan’daydı. Hey gidi kaç yüzlü Avrupa! Müslümanlara düşmanlık için, bu vatanı böldürmek için para da verirler, kampta kurdururlar, her şeyi yapar bu dinsiz, kitapsızlar.

Sav­cı Meh­met Se­lim Ki­raz şe­hit edil­di. Um­re­de fa­lan re­sim­le­ri var. Muh­te­rem bir in­san ol­du­ğu bel­li. Ta­sav­vuf­tan da na­si­bi ol­du­ğu­na da­ir ba­na ba­zı bil­gi­ler ulaş­tı. Zul­men öl­dü­rü­len şe­hit­tir. Gö­rev şe­hi­di fa­lan gi­bi iş­le­ri ben ka­rış­tır­mam. O iş­ler­den an­la­mam. 

Şe­hit­lik için sav­cı­lık di­ye bir ma­kam ki­tap­ta geç­mez. Ha­dis-i şe­ri­fe gö­re hak­sız ye­re öl­dü­rül­dü­ğü için şe­hit­tir. Çün­kü adam­ca­ğız hak­sız ye­re öl­dü­rül­dü. Na­maz­lı, ab­dest­li ol­du­ğu da an­la­şı­lı­yor. 

Öy­le na­maz­sız, ab­dest­siz de ‘De­mok­ra­si şe­hi­di, bil­mem ne şe­hi­di­” di­ye önü­ne ge­len şe­hit ol­maz ya­ni. Şe­hit ol­mak için bir in­sa­nın Müs­lü­man ol­ma­sı şart­tır. En azın­dan na­ma­zı beş va­kit kıl­ma­sı şart­tır. Beş vak­ti kıl­ma­ya­nın ne­re­ye gi­de­ce­ği bel­li de­ğil za­ten. 

Na­sıl şe­hit ola­cak?! Bu kar­de­şi­mi­zin zul­men ve hak­sız ye­re öl­dü­rül­me­si se­be­biy­le şe­hit ol­du­ğu­nu be­yan edi­yo­ruz. Al­la­h’­ım şe­hit­li­ği­ni ka­bul ey­le­sin. 

Pe­şin­den git­me­yin

‘DH­Kah­Pe­Ce­’ Tür­ki­ye­’yi ka­rış­tır­mak is­ti­yor. Bun­lar teh­li­ke­li adam­lar. Bun­lar ate­ist, Mark­sist, Le­ni­nist, ko­mü­nist adam­lar. Bun­lar rey ver­dik­le­ri za­man da PKK’­ya rey ve­ri­yor­lar. PKK’­nın par­ti­si var ya ona rey ve­ri­yor­lar. 

Ba­zı sa­kal­lı, sa­rık­lı, ha­cı-ho­ca ge­çi­nen adam­lar­la, ka­pa­lı ka­dın­lar da PKK’­ya rey ve­ri­yor. Sırf ka­fa­tas­çı­lık­tan do­la­yı. Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­de “Biz her­ke­si ahi­ret­te dün­ya­da ki­min pe­şi­ne git­tiy­se onun­la ça­ğı­ra­ca­ğız.” (İs­râ-71) buy­ru­lu­yor. Ba­şı cen­ne­tey­se o da cen­ne­te, ba­şı ce­hen­ne­mey­se o da ce­hen­ne­me. Onun için çok dik­kat et­mek la­zım. Irk­çı­lık, ka­fa­tas­çı­lık ol­maz. Bun­lar Al­la­h’­a inan­ma­yan, mil­le­tin ka­fa­sı­na kur­şun sı­kan, Müs­lü­man­la­rı kat­le­den, ko­mü­nis­t, Mark­sist adam­lar. 

Öca­lan Pa­pa­’ya mek­tup yaz­dı

Bun­la­rın ba­şı, İm­ra­lı Pa­pa­’ya mek­tup yaz­dı. Pa­pa­’ya “Ben Hris­ti­yan ol­mak is­ti­yo­rum. Si­zin di­ni­niz çok gü­ze­l” de­di. Bel­ge­si var. Böy­le in­san­la­ra, Müs­lü­man­lık­la zer­re ka­dar ala­ka­sı ol­ma­yan in­san­la­ra ‘Müs­lü­ma­nı­m’ di­yen ha­cı-ho­ca­lar des­tek ve­ri­yor. Bu ‘DH­Kah­Pe­Ce zih­ni­ye­ti, bu sol ka­fa Ka­ra­de­ni­z’­de de var ma­ale­sef. Bu­nun sa­de­ce ka­fa­tas­çı­lık­la da ala­ka­sı yok. Ka­ra­de­ni­z’­de öy­le sol­cu, din­siz ate­ist­ler var ki her yer­den be­ter. 

Al­lah ıs­lah et­sin, uyan­dır­sın bun­la­rı. Bun­lar mem­le­ke­ti böl­mek bir şey de­ğil, he­pi­mi­zin ır­zı­na, na­mu­su­na te­ca­vüz edip, evi­miz­de ka­fa­mı­za sı­kar­lar. Bun­lar böy­le ca­ni, vah­şi adam­lar. 

Şim­di de­mok­ra­si, mo­dern­lik aya­ğı­na bir kı­lıf ya­pıp­ da sa­kın bu adam­la­rı Müs­lü­man­lar des­tek­le­me­sin. 

Eğer Al­lah­sız, ki­tap­sız­la­rı des­tek­ler­ler­se, ha­cı­lı­ğı­na-ho­ca­lı­ğı­na Al­lah bak­ma­ya­cak mah­şer­de on­ları be­ra­ber haş­re­de­cek. Bu ka­fa ay­nı ka­fa­dır.

Bun­la­rın ipi dı­şar­da

Bu ka­fa­nın ar­ka­sın­da Şi­a teh­li­ke­si de var. Bi­li­yor­su­nuz bu ör­güt­ler Hz. Ali­’yi ka­bul et­me­yen, Al­la­h’­ı, pey­gam­be­ri ka­bul et­me­yen ama la­fa ge­lin­ce de Şi­i ol­duk­la­rı­nı be­yan eden adam­lar­dan olu­şu­yor. Ye­men me­se­le­sin­de Tür­ki­ye ile İra­n’­ın ara­sı açı­lın­ca İra­n’­ın ba­zı fo­ya­la­rı or­ta­ya çık­tı. Ne za­man bu olay­lar pat­la­dı, bu öl­müş hüc­re­ler ha­re­ke­te geç­ti. Çün­kü bun­la­rın ipi dı­şar­da­dır. Ha­la ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri bu sal­dı­rı­ya ey­lem di­yor. Sav­cı­ya şe­hit de­mi­yor­lar, adam­la­ra da genç­ler di­yor. Te­rö­ris­te genç di­yor, sav­cı­ya da şe­hit de­mi­yor. Çün­kü bu ka­fa­lar po­li­si, as­ke­ri, sav­cı­yı tut­maz­lar, te­rö­rist­le­ri tu­tar­lar. Bun­lar böy­le teh­li­ke­li adam­lar. 

Sav­cı­ya acı­mı­yor, “Bu genç­ler ni­ye in­faz edil­di? Sağ ya­ka­lan­say­dı­” di­yor. Sağ ya­ka­lan­sa­lar­dı 2 se­ne son­ra çı­kar­lar­dı bir po­lis da­ha öl­dü­rür­ler­di. 

Böy­le bir şey yok. Doğ­ru yap­tı­lar. Sen ada­mı öl­dü­rü­yor­san za­ten kı­sa­sı hak et­miş­sin. Sen de öle­cek­sin, bu­nun baş­ka bir çö­zü­mü yok. Kı­sa­sa kı­sas. Do­la­yı­sıy­la uya­nık ola­lım. Ar­ka­da bü­yük teh­li­ke var. Şi­a ha­re­ke­te ge­çirt­ti bun­la­rı. Bu ör­güt­le­rin ar­ka­sın­da Şi­a var. 

Bizim her şeyimiz İslam

Bu te­rö­rist­ler Yu­na­nis­ta­n’­da­ki kam­pa gi­di­yor­lar­mış. Dik­kat edin. Yu­na­nis­ta­n’­da ha­la bu DHKP-C’­nin kamp­la­rı var. PKK’­nın kamp­la­rı da Yu­na­nis­ta­n’­day­dı. Hey gi­di kaç yüz­lü Av­ru­pa! Müs­lü­man­la­ra düş­man­lık için, bu va­ta­nı böl­dür­mek için pa­ra da ve­rir­ler, kamp­ta kur­du­rur­lar, her şe­yi ya­par bu din­siz, ki­tap­sız­lar. 

Yu­na­nis­ta­n’­ın ne işi var da bun­la­ra des­tek ve­ri­yor? Gâ­vur­luk­tan do­la­yı gâ­vur­luk­tan. Bi­zim ata­mız, ba­ba­mız, her şe­yi­miz İs­la­m’­dır. Va­ta­nı­mız­da İs­lam va­ta­nı­dır, böl­dürt­me­ye­ce­ğiz in­şal­lah. Bun­la­ra da kap­tırt­ma­ya­ca­ğız in­şal­lah. 

Uya­nık ola­lım, zer­re ka­dar ima­nı olan bu ki­tap­sız, Le­ni­nist, ko­mü­nist­le­re des­tek ol­ma­sın.  Al­lah için bir­bi­ri­ni­zi uya­rın in­şal­lah. Bun­lar “Ay­nı ırk­ta­nız, ay­nı mez­hep­te­ni­z” fa­lan di­ye­rek si­ze baş­tan yu­mu­şak gö­rü­nür, on­dan son­ra ge­lir­ler bü­tün mil­le­ti ke­ser­ler. Bun­lar mil­le­ti kâ­fir­le­rin eli­ne de tes­lim eder­ler. 

Al­lah fır­sat ver­me­ye­cek in­şal­lah.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.